ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

   I. ALGEMEEN

   1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN

   1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze “Algemene Contractvoorwaarden” en door de Factuurvoorwaarden van Tales Systems CVBA, desgevallend aangevuld door één of meerdere van volgende bijzondere contract- en factuurvoorwaarden: a. Bijzondere Contractvoorwaarden – Ontwikkeling van webapplicaties; b. Bijzondere Contractvoorwaarden – CMS, backup en hosting. De Algemene Contractvoorwaarden en Factuurvoorwaarden zijn integraal van toepassing op elke contractuele relatie tussen partijen. De Bijzondere Contractvoorwaarden zijn van toepassing in de mate waarin dit tussen partijen expliciet werd bedongen.

   1.2. Deze Algemene Contractvoorwaarden, de relevante Bijzondere Voorwaarden alsook de Factuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Tales Systems CVBA goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de Klant levert. Bij strijdigheid of onverenigbaarheid tussen de diverse van toepassing zijnde voorwaarden, geldt volgende hiërarchie: a. Specifieke en afwijkende afspraken tussen Tales Systems CVBA en de Klant in de offerte, (kader)overeenkomst of ander document; b. De Bijzondere Contractvoorwaarden van Tales Systems CVBA c. De Algemene Contractvoorwaarden van Tales Systems CVBA d. De Factuurvoorwaarden van Tales Systems CVBA

   1.3. De toepassing van eventuele inkoop-, verkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

   1.4. Afwijkingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden van Tales Systems CVBA zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

   1.5. Daar waar in de verschillende documenten en correspondentie van Tales Systems CVBA, in deze Algemene Contractvoorwaarden, in de Bijzondere voorwaarden of in de Factuurvoorwaarden de term ‘algemene voorwaarden’ wordt gebruikt, wordt met deze term verwezen zowel naar het geheel van de onder art. 1.1 opgesomde contractuele bepalingen. Met de term ‘Algemene Contractvoorwaarden’ wordt verwezen naar huidige specifieke algemene contractvoorwaarden.

   1.6. Indien er door de Klant diverse afzonderlijke Producten worden besteld, zal het geheel aan rechten en plichten die uit elke bestelling met een eigen en afzonderlijk voorwerp voortvloeit, zoals bepaald in de documenten opgesomd in art. 1.2, voor zijn interpretatie, geldigheid, uitvoering en beëindiging telkens worden beschouwd als een apart contract in de zin van art. 1101 e.v. BW (hierna: ‘Contract’). Zodoende zal onder meer de ongeldigheid of beëindiging van één of meerdere tussen Partijen gesloten Contracten niet automatisch de ongeldigheid respectievelijk beëindiging van de andere tussen Partijen gesloten contracten met zich meebrengen en vice versa. In elk geval dient elk tussen Partijen gesloten of aanvaard(e) projectvoorstel, offerte of overeenkomst als een afzonderlijk contract in de zin van art. 1101 B.W. worden beschouwd. Hetzelfde geldt voor elke contractuele relatie tussen Partijen die door afzonderlijke Bijzondere Contractvoorwaarden zoals omschreven onder art. 1.1 wordt beheerst.

   1.7. Indien Tales Systems CVBA een Contract sluit met meer dan één persoon of rechtspersoon, dan worden onder de term ‘Klant’ alle personen of rechtspersonen begrepen. In dat geval zijn al deze personen of rechtspersonen voor de uitvoering van het Contract hoofdelijk gehouden ten aanzien van Tales Systems CVBA. Een verwijzing naar de ‘Klant’ houdt eveneens een verwijzing in naar al zijn rechtsopvolgers.

   1.8. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Tales Systems CVBA en de Klant zullen in dat geval in overleg de nietige bepaling vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk met het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeenstemt.

   1.9. De tussen partijen geldende Algemene Contractvoorwaarden betreft de versie LEG_AV_12.01, tenzij tussen partijen naderhand een andere versie wordt overeengekomen.

   2. DEFINITIES

   2.1. Aangestelde: elke persoon of rechtspersoon waarop Tales Systems CVBA een beroep doet voor de uitvoering van het Contract met de Klant, ongeacht hun onderlinge juridische verhouding, in het bijzonder doch niet beperkt tot werknemers, zelfstandige consultants en onderaannemers. 2.2. Agoria: de vzw Agoria vzw, met zetel aan de Diamant Building, Reyerslaan 80, 1030 Brussel. 2.3. Apparatuur: het geheel van de verschillende verwerkingseenheden van de Klant, in het bijzonder doch niet beperkt tot personal computers, laptops en servers. Mobiele toestellen zoals smartphones of verwerkingseenheden die niet werken op basis van het besturingssysteem waarvoor de Software werd besteld, vallen hier niet onder. 2.4. Dataconversie: het omzetten van bestaande digitale gegevens van de Klant in een formaat dat leesbaar en verwerkbaar is voor de door Tales Systems CVBA geleverde Webapplicatie. 2.5. Goederen: alle materiële of immateriële door Tales Systems CVBA geleverde goederen, in het bijzonder doch niet beperkt tot standaard- en op in opdracht ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, enz., inclusief de immateriële en materiële resultanten van de door Tales Systems CVBA verleende Diensten. 2.6. Diensten: alle materiële of immateriële door Tales Systems CVBA geleverde diensten, in het bijzonder doch niet beperkt tot softwareontwikkeling, onderhouds- en ondersteuningsdiensten, advisering, consultancy, projectmanagement, hosting, SaaS-diensten en andere Computer Services, enz.. 2.7. eCommercewet: Wet van 11/03/2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (B.S. 17/03/2003). 2.8. Hostingapparatuur: het geheel aan Apparatuur waarop de Hostingsoftware wordt opgeslagen, verwerkt en uitgevoerd. 2.9. Hostingsoftware: het geheel aan computerprogramma’s, programma- of databibliotheken en andere bestanden in de zin van de Softwarewet, in het bijzonder doch niet beperkt tot serversoftware zoals databasesserver, mailserver, FTP-server, webserver, enz. noodzakelijk om één of meerdere Hostingaccounts te kunnen laten functioneren. 2.10. Privacywet: Wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegeven (B.S. 18/03/1993). 2.11. Producten: alle door Tales Systems CVBA geleverde Goederen en Diensten. 2.12. Software: het geheel aan computerprogramma’s, programma- of databibliotheken en andere bestanden in de zin van de Softwarewet, inclusief databases, die Tales Systems CVBA aan de Klant heeft geleverd. De term wordt steeds in enkelvoud gebruikt, ook als het voorwerp van het Contract de levering van diverse computerprogramma’s, programma- of databibliotheken en andere bestanden betreft. 2.13. Softwarewet: de Wet van 30/06/1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 14/05/1991 betreffende de bescherming van computerprogramma’s (B.S. 27/04/1994) 2.14. Webapplicatie: elke door Tales Systems CVBA ontwikkelde Software en overige intellectuele creaties – waaronder gebruiksinterfaces en grafische elementen – waarvan een verbinding met een intranet of het internet inherent is voor de werking en het gebruik van de functionaliteiten ervan, in het bijzonder doch niet beperkt tot websites in de meest ruime zin van het woord, webshop, weblogs, mobiele applicaties, webservices, serverside scripts, webtoepassingen, enz.

   2.15. Technische Eigenschappen: de technieken, programmeertalen, databasetype, applicaties, platformen, enz. waarmee de Webapplicatie wordt ontwikkeld

   3. CORRESPONDENTIE EN TERMIJNEN

   3.1. Voor de uitvoering van het Contract wordt onder ‘schriftelijk’ elk medium begrepen dat toelaat om de inhoud van de communicatie te materialiseren op een duurzame drager, in het bijzonder doch niet beperkt tot papieren documenten, fax en e-mail.

   3.2. Alle correspondentie in uitvoering van het Contract wordt voor Tales Systems CVBA slechts geldig gericht aan , en voor de Klant aan diens maatschappelijke zetel desgevallend domicilie. Correspondentie per gewone of aangetekende post wordt geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na verzending. Correspondentie per e-mail of fax die door Tales Systems CVBA wordt ontvangen vóór 15u00, wordt voor de uitvoering van de verbintenissen in hoofde van partijen geacht te zijn ontvangen op het tijdstip van ontvangst vermeld op die zending. Correspondentie per e-mail of fax die door Tales Systems CVBA wordt ontvangen ná 15u00, of op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, wordt voor de uitvoering van de verbintenissen in hoofde van partijen geacht te zijn ontvangen om 09u00 de volgende werkdag.

   3.3. Indien in uitvoering van het Contract tussen de Klant en Tales Systems CVBA een bepaalde verbintenis dient te worden uitgevoerd op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt deze verbintenis tijdig uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag. Hetzelfde geldt voor het verstrijken van termijnen die uit het Contract voortspruiten.

   II. OFFERTES EN PRIJSBEPALING

   4. OFFERTES

   4.1. Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van de Tales Systems CVBA hebben slechts een indicatief karakter en zijn niet bindend, tenzij door de Tales Systems CVBA schriftelijk anders is aangegeven.

   4.2. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de Tales Systems CVBA verstrekte gegevens noodzakelijk voor de opgestelde prijsberekening. De Klant zal steeds zorgen dat de eisen waaraan de prestatie van de Tales Systems CVBA dient te voldoen, juist, nauwkeuring en volledig omschreven zijn.

   4.3. Alle projectvoorstellen of offertes van Tales Systems CVBA voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden zijn steeds opgesteld in regie, tenzij tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat één of meerdere van die werkzaamheden aan een vaste prijs wordt uitgevoerd.

   5. PRIJS EN BETALING

   5.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere eventuele andere belastingen of heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Klant alle betalingen in euro te voldoen.

   5.2. Partijen kunnen in het Contract de datum of data waarop Tales Systems CVBA de vergoeding(en) voor de overeengekomen prestaties aan de Klant in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door de Klant betaald volgens de overeengekomen dan wel in de Factuurvoorwaarden vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling kan de Tales Systems CVBA volgens zijn inzichten en desgevallend periodiek de haar toekomende vergoedingen in rekening brengen.

   5.3. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe nodig, is op het nog verschuldigd saldo een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 10% per jaar. Daarnaast is de Klant eveneens een forfaitair schadebeding verschuldigd op het integrale openstaand bedrag in hoofdsom ten belope van 12% met een minimum van € 250, onverminderd het recht van Tales Systems CVBA om een vergoeding te eisen voor de meer geleden schade.

   5.4. De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Klant om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.

   5.5. Indien een Contract een dienstverlening voor onbepaalde of jaarlijks hernieuwbare duur behelst, kan Tales Systems CVBA de geldende prijzen en tarieven jaarlijks aanpassen volgens deze formule:

   Pnieuw = Poud* {0.2 + [0.8*(Agoria nieuw/Agoria oud)]}

   Waarbij - ‘Pnieuw’ = de nieuwe, aangepaste geldende prijzen of tarieven; - ‘Poud’ = de op het ogenblik van de ondertekening van het Contract geldende prijzen of tarieven; - ‘Agorianieuw’ = de Referteloonkost op het ogenblik van de berekening van Pnieuw. - ‘‘Agoriaoud’ gelijk is aan de Referteloonkost op datum van Poud. - Referteloonkost: de referteloonkost, zoals gepubliceerd door Agoria voor de sector Kortrijk (categorie +10 werknemers) Indien Tales Systems CVBA voormelde prijsherzieningsclausule wenst te gaan toepassen, dient zij dit schriftelijk mee te delen aan de Klant met inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen. Het toepassen van een prijsherziening gebeurt steeds naar de inzichten van en uitsluitend door Tales Systems CVBA, die daartoe niet kan worden verplicht. De Klant heeft ter zake overigens geen initiatiefrecht.

   5.6. Onverminderd art. 5.4 heeft Tales Systems CVBA het recht om, indien de levering van de Producten niet plaatsvindt op het moment van het sluiten van het Contract, of indien de levering van de Producten onderworpen is aan een periodieke betalingsverplichting, de aangegeven prijs te wijzigen indien één of meer van de samenstellende kostprijselementen wijzigen en in vergelijking met de overeengekomen prijs of tarief samen een verhoging van de kostprijs met zich meebrengen ten belope van minstens 20% (bijv. in geval van een prijsverhoging door een fabrikant of toeleverancier). In dat geval heeft Tales Systems CVBA het recht om deze kostprijsstijging door te rekenen aan de Klant, op voorwaarde dat zij van haar intentie aan de Klant kennis geeft binnen 30 dagen na de kennisname van de kostprijsverhoging. Indien de kostprijsverhoging samengesteld is uit meerdere kostprijselementen, geldt als startpunt van de kennisgevingstermijn de kennisname door Tales Systems CVBA van de kostprijsstijging die samen met de andere gestegen kostprijselementen een stijging van meer dan 20% tot gevolg geeft. De prijsverhoging is van toepassing op de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit het Contract waarvoor de prijsaanpassing werd meegedeeld, en treed in werking ná het verstrijken van de kennisgevingstermijn. Indien de Klant niet akkoord gaat met de meegedeelde prijsaanpassing overeenkomstig dit artikel, heeft de Klant het recht om binnen 30 dagen na de kennisgeving door Tales Systems CVBA het Contract waarop de periodieke betalingsverplichting betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing voor het eerst in werking zou treden.

   III. UITVOERING OPDRACHT

   6. VERTROUWELIJKHEID

   6.1. Partijen zorgen er voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Documenten die als ‘vertrouwelijk’ zijn gemerkt, alsook bedrijfsinterne documenten die betrekking hebben op zakengeheimen, commerciële strategieën en informatie, de identiteit van het cliënteel van de Klant, moeten steeds als vertrouwelijk worden beschouwd.

   6.2. Partijen zullen in de relatie met de Aangestelden die betrokken zijn bij de uitvoering van het Contract, de nodige contractuele afspraken maken opdat deze Aangestelde door eenzelfde vertrouwelijkheidsverplichting gebonden zouden zijn.

   6.3. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

   6.4. Na beëindiging van alle tussen Partijen gesloten Contracten zullen Partijen alle m.b.t. dit Goed of die Dienst relevante documenten en bestanden die vertrouwelijke gegevens bevatten vernietigen.

   7. LEVERINGSTERMIJNEN

   7.1. Alle door Tales Systems CVBA meegedeelde of afgesproken (oplever)data zijn vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van het Contract bekend waren. Door Tales Systems CVBA meegedeelde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse of uiterste (oplever)data zijn louter indicatief en gelden steeds als streefdata, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk zou zijn overeengekomen dat de meegedeelde of afgesproken data een bindend en effectief karakter hebben. In elk geval dient Tales Systems CVBA zich voldoende in te spannen om de tussentijdse of uiterste (oplever)data zoveel als mogelijk in acht te nemen.

   7.2. Tales Systems CVBA is niet gebonden door tussentijdse of uiterste (oplever)data die hetzij ingevolge oorzaken buiten zijn macht liggen en die zich na het aangaan van het Contract hebben voorgedaan, hetzij ingevolge de omstandigheden omschreven in art. 8.5 of 9.3, hetzij naar aanleiding van een wijziging aan de aanpak van de uitvoering van het Contract, niet meer gehaald kan worden.

   7.3. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Tales Systems CVBA en de Klant tijdig overleggen om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken en de negatieve gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.

   7.4. De loutere overschrijding van door Tales Systems CVBA meegedeelde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse of uiterste opleverdata maakt op zich geen wanprestatie uit. In alle gevallen – dus ook indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat de meegedeelde of overeengekomen tussentijdse of uiterste opleverdata bindend zijn als effectieve opleverdata – is er pas voor het eerst sprake van een wanprestatie in hoofde van Tales Systems CVBA ingevolge een overschrijding van tussentijdse of uiterste opleverdata nadat de Klant hem daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Deze ingebrekestelling dient duidelijk en concreet te gebeuren, en moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, teneinde Tales Systems CVBA toe te laten om alle gepaste en noodzakelijke maatregelen te nemen.

   8. MEDEWERKINGSVERPLICHTINGEN

   8.1. Partijen erkennen dat het efficiënte verloop en resultaat van een dienstverlening inzake informatie- en communicatietechnologie in zeer belangrijke mate afhankelijk is van een correcte en tijdige onderlinge samenwerking. Om een efficiënte en correcte uitvoering van het Contract door Tales Systems CVBA mogelijk te maken zal de Klant Tales Systems CVBA steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle verzochte medewerking te verlenen, in het bijzonder indien in het Contract daartoe concrete data overeengekomen werden. Indien de Klant daartoe aangestelden inzet, dienen zij te beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

   8.2. Indien de Klant voor de uitvoering van het Contract nuttige of noodzakelijke gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of aangestelden niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Tales Systems CVBA stelt, of indien de Klant op enige andere wijze niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Tales Systems CVBA het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van het Contract over te gaan. Eveneens heeft Tales Systems CVBA het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, één en ander onverminderd de andere mogelijkheden van Tales Systems CVBA om haar rechten te vrijwaren.

   8.3. Ingeval de Aangestelden van Tales Systems CVBA op de locatie van de Klant werkzaamheden verrichten, draagt de Klant er kosteloos zorg voor de door die Aangestelden kunnen beschikken over de nodige faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle vigerende arbeidsrechtelijke voorschriften. De Klant vrijwaart Tales Systems CVBA voor aanspraken van derden, waaronder de Aangestelden van Tales Systems CVBA, in het kader van de uitvoering van het Contract schade zouden lijden die het gevolg is van een schending door de Klant van dit artikel of door een onveilige situaties op de locatie van de Klant. Indien er op de locatie van de klant dwingende veiligheidsvoorschriften zouden gelden, zal hij Tales Systems CVBA hiervan voorafgaand en uitdrukkelijk op de hoogte stellen en aan Tales Systems CVBA de toepasselijke veiligheidsvoorschriften meedelen.

   8.4. Indien bij de uitvoering van het Contract gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten van de Klant, waaronder internet, is de Klant verantwoordelijk voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan. Tales Systems CVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of kosten ingevolge storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de Aangestelde van Tales Systems CVBA. Desgevallend zijn is de sectie 22 van de Algemene Contractvoorwaarden van toepassing.

   8.5. Ingeval de Klant de medewerkingsverplichtingen omschreven in deze sectie niet of niet tijdig nakomt, zullen de tussen partijen overeengekomen termijnen worden verlengd voor de duur van de door de Klant veroorzaakte vertraging, onverminderd de bepalingen van art. 7.1.

   9. WIJZIGING EN MEERWERK

   9.1. Indien Tales Systems CVBA op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant leveringen of andere prestaties heeft verricht die buiten het voorwerp van het Contract vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant worden vergoed volgens de overeengekomen desgevallend gebruikelijke tarieven. Bij gebreke aan overeenkomst m.b.t. de tarieven voor meerwerk zullen deze tussenkomsten worden geleverd volgens de gebruikelijke tarieven van Tales Systems CVBA. Tales Systems CVBA is nooit verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor het beoogde meerwerk tussen partijen voorafgaand en schriftelijk de modaliteiten worden vastgelegd.

   9.2. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, heeft deze vaste prijs uitsluitend betrekking op het initiële voorwerp van het Contract. De wijzigen en/of het meerwerk zullen door Tales Systems CVBA steeds in regie aan de Klant worden aangerekend volgens de overeengekomen tarieven. Bij gebreke aan een overeenkomst m.b.t. de tarieven voor meerwerk zullen deze tussenkomsten worden geleverd volgens de gebruikelijke tarieven van Tales Systems CVBA.

   9.3. De Klant aanvaardt dat de werkzaamheden of prestaties voor wijzigingen of meerwerk, de door Tales Systems CVBA meegedeelde of overeengekomen tussentijdse of uiterste (oplever)data zoals bepaald in art. 7.1, alsook de wederzijdse verbintenissen van de Klant en Tales Systems CVBA kunnen beïnvloeden. Desgevallend worden de tussen partijen overeengekomen termijnen worden verlengd voor de duur die de wijzigingen of het meerwerk in beslag neemt, onverminderd de bepalingen van art. 7.1. 9.4. Het feit dat één of meerdere verbintenissen van Tales Systems CVBA ingevolge door de Klant bestelde wijzigingen of meerwerk niet, niet tijdig of niet volledig zouden zijn nagekomen, kan voor de Klant nooit een grond voor schadevergoeding of voor ontbinding van het Contract overeenkomstig sectie 18 uitmaken.

   10. PRIVACY EN GEGEVENSVERWERKING

   10.1. De verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de door Tales Systems CVBA geleverde goederen of diensten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant, die als de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ moet worden beschouwd in de zin van de Privacywet. De Klant zal voor de ingebruikname van de Producten alle nodige maatregelen treffen om zich in regel te stellen met de relevante regelgeving.

   10.2. Indien Tales Systems CVBA dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal de Klant aan de Tales Systems CVBA desgevraagd onmiddellijk en schriftelijk alle informatie verstrekken over de wijze waarop de Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

   10.3. De Klant staat er jegens Tales Systems CVBA voor in dat de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig verloopt en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. In dat opzicht zal de Klant Tales Systems CVBA vrijwaren voor elke rechtsvordering van derden, alsook elke veroordeling tot boetes, schadevergoedingen, staking, enz. gebaseerd op een inbreuk op grond van wetgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens, tenzij en voor zover de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Tales Systems CVBA toegerekend moeten worden.

   11. NIET-AFWERVING PERSONEEL EN CLIËNTEEL

   11.1. Het is de Klant verboden om gedurende de duur van de samenwerking met Tales Systems CVBA, evenals 24 maanden na het einde van deze samenwerking, direct of indirect te contracteren met één of meerdere Aangestelden van Tales Systems CVBA. Indien de samenwerking tussen Partijen meerdere Contracten behelst uitvoering van art 1.6, zal voor de toepassing van dit artikel het langstdurende Contract in acht worden genomen.

   11.2. De afwerving waarvan sprake in 11.1 is wel toegestaan indien de Klant de voorafgaande, uitdrukkelijke en specifieke schriftelijke toestemming van Tales Systems CVBA heeft bekomen met betrekking tot het in dienst nemen van één of meerdere met naam genoemde Aangestelden van Tales Systems CVBA.

   11.3. De schade die Tales Systems CVBA leidt bij een overtreding door de Klant van de artt. 11.1 en 11.2 wordt contractueel vastgelegd op de totale brutovergoeding exclusief patronale lasten van de afgeworven Aangestelde gedurende een periode van 12 maanden voorafgaand aan de afwerving, onverminderd het recht van Tales Systems CVBA om de meer geleden schade te bewijzen en te vorderen.

   11.4. De Klant die geheel of gedeeltelijk dezelfde activiteiten uitoefent als Tales Systems CVBA, of in dezelfde sector werkzaam is, zal tijdens alsook binnen een termijn van 24 maanden na de beëindiging of het verstrijken van het Contract er zich van onthouden om het cliënteel van Tales Systems CVBA actief te benaderen of af te werven. Onder ‘afwerven’ wordt de loutere dienstverlening aan de Klant verstaan, onder welke juridische samenwerkingsvorm ook. Bij een overtreding van deze verplichting wordt de schade in hoofde van Tales Systems CVBA contractueel vastgesteld op het totaal van de in de voorbije drie jaren aan het afgeworven cliënteel gefactureerde bedragen (excl. BTW). De datum van de eerste dienstverlening door de Klant aan het afgeworven cliënteel geldt als ijkpunt.

   11.5. Voor de verboden omschreven in deze Sectie dient onder de Klant eveneens alle met de Klant verbonden ondernemingen overeenkomstig art. 11 Wetboek Vennootschappen te worden begrepen.

   12. UITVOERING DOOR AANGESTELDEN

   12.1. Tenzij anders overeengekomen, heeft het Contract tussen partijen, in de mate waarin ze die een dienstverlening tot voorwerp heeft, in het bijzonder doch niet beperkt tot softwareontwikkeling, ondersteuning en onderhoud en websiteontwikkeling, nooit een persoonsgebonden karakter, en heeft Tales Systems CVBA steeds het recht om de Aangestelde(n) waarop zij voor de uitvoering van het Contract een beroep doet te vervangen door (een) andere Aangestelde(n) met eenzelfde kennisniveau en beroepservaring.

   IV. OMTRENT DE GELEVERDE PRODUCTEN

   13. EIGENDOMSVOORBEHOUD, RETENTIERECHT EN OPSCHORTING

   13.1. Alle aan de Klant geleverde Producten blijven de eigendom van Tales Systems CVBA totdat alle bedragen die de Klant op grond van het Contract aan Tales Systems CVBA verschuldigd is volledig zijn vereffend. Dit recht van Tales Systems CVBA geldt eveneens indien de door Tales Systems CVBA geleverde Producten die reeds werden geïntegreerd of verwerkt met andere zaken, al dan niet toebehorend aan de Klant. De zakenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming op voorwaarde dat dat recht gunstigere bepalingen zou bevatten voor Tales Systems CVBA.

   13.2. Rechten, waaronder licentie- en gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan de Klant verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de Klant alle aan Tales Systems CVBA verschuldigde bedragen volledig heeft betaald. Indien de partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de Klant zijn overeengekomen, komt aan de Klant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

   13.3. Indien de Klant als wederverkoper optreedt, zal hij alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Tales Systems CVBA mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteit.

   13.4. Tales Systems CVBA kan de in het kader van het Contract ontvangen of gegenereerde Goederen onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de Klant alle aan Tales Systems CVBA nog openstaande bedragen heeft voldaan.

   13.5. In geval van onvolledige of laattijdige betaling, of bij weigering tot betaling door de Klant, heeft Tales Systems CVBA het recht om haar verplichtingen jegens de Klant, in het bijzonder doch niet beperkt tot haar leveringsverplichtingen inzake Diensten, geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverplichtingen integraal is nagekomen. Dit schorsingsrecht geldt eveneens voor verplichtingen inzake Producten die reeds werden betaald, op voorwaarde dat de Klant ten aanzien van Tales Systems CVBA nog andere openstaande en reeds vervallen bedragen verschuldigd is.

   13.6. De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Klant om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.

   14. RISICO

   14.1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van Goederen, documenten, gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) of andere zaken die door Tales Systems CVBA geleverd, vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op de Klant op het moment waarop deze in zijn feitelijke beschikkingsmacht zijn gebracht. 14.2. De Klant draagt het risico van het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de door Tales Systems CVBA geleverde Goederen, De Klant zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de Goederen, tenzij dienaangaande tussen partijen andere afspraken zouden zijn gemaakt.

   15. BEVEILIGING EN PROGRAMMATOEGANG

   15.1. Tales Systems CVBA zal een beveiliging aanwenden om de gegevens die door Tales Systems CVBA worden doorgegeven te beveiligen, en meer bepaald om te verhinderen dat ze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk gemaakt voor onbevoegde derden. Indien een uitdrukkelijk overeengekomen beveiligingsniveau in het Contract ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, rekening houdend met de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Tales Systems CVBA staat er evenwel nooit voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

   15.2. Indien bij de uitvoering van het Contract gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten heeft Tales Systems CVBA het recht om een toegangs- of identificatiecodes aan de Klant toe te wijzen. Tales Systems CVBA kan evenwel de toegewezen toegangs- of identificatiecodes te allen tijde wijzigen, dit zelfs zonder voorafgaande mededeling aan de Klant. Dit wijzigingsrecht geldt eveneens in het kader van de artt. 13.2 en 13.5.

   15.3. De Klant behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze uitsluitend kenbaar aan de Aangestelden vermeld in art. 6.2. Tales Systems CVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de schade of de kosten die het gevolg zijn van het gebruik of het misbruik begaan met de toegangs- of identificatiecodes, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Tales Systems CVBA. Desgevallend gelden de bepalingen van sectie 22 van deze Algemene Contractvoorwaarden.

   16. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

   16.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Tales Systems CVBA ontwikkelde of geleverde Producten en voorbereidend materiaal daarvan, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, komen uitsluitend toe aan Tales Systems CVBA, zijn eigen licentiegevers of zijn leveranciers.

   16.2. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die hem in de algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de Klant toegekend gebruiksrecht is beperkt tot de overeengekomen licentievoorwaarden en is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar. De toegekende gebruiksrechten gelden uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de klant van de Producten. Het is de Klant niet toegestaan om de Producten zelf te gaan verwerken of commercialiseren.

   16.3. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Goederen te verwijderen of te wijzigen.

   16.4. Partijen kunnen uitsluitend afwijken van art. 16.1 in de mate waarin en voor zover de overdracht van bepaalde intellectuele eigendomsrechten schriftelijk, uitdrukkelijk en specifiek wordt aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van een specifiek voor de Klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, enz. over zal gaan op de Klant, wordt daarbij aan de Klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op de geleverde Producten verleend. Deze licentie doet geen afbreuk aan het recht of de mogelijkheid van Tales Systems CVBA om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, interfaces, algoritmen, broncodes, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden, enz. zonder enige beperking voor andere doeleinden en andere klanten te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Tales Systems CVBA kan bijgevolg voor zichzelf of voor een derde Producten ontwikkelen die identiek, soortgelijk of ontleend zijn aan de Producten die aan de Klant werden geleverd.

   16.5. Ook indien het Contract niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Tales Systems CVBA toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Producten teneinde zijn rechten of een overeengekomen gebruiksbeperking te kunnen vrijwaren. Het is de Klant nooit toegestaan een dergelijke technische voorziening te verwijderen of te omzeilen.

   17. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

   17.1. Het is de Klant niet toegestaan om de rechten en/of verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien over te dragen aan een derde (rechts)persoon, ook niet aan een verbonden onderneming overeenkomstig art. 11 Wetboek Vennootschappen.

   17.2. Tales Systems CVBA kan steeds zijn betalingsvorderingen overdragen aan een derde. Desgevallend is art. 1690 BW van toepassing.

   V. BEËINDIGING

   18. ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

   18.1. Voor de toepassing van deze sectie dient elk tussen partijen gesloten Contract, zoals bepaald in art. 1.6, steeds afzonderlijk worden opgezegd of ontbonden. De opzegging of ontbinding van één van de tussen partijen gesloten overeenkomst brengt nooit automatisch de opzegging of ontbinding van (een) andere tussen partijen gesloten overeenkomst(en).

   18.2. Elke partij kan overeenkomstig art. 1184 B.W. in rechte om de ontbinding van het Contract ten laste van de andere partij verzoeken, indien deze laatste op een toerekenbare en zwaarwichtige wijze tekort is gekomen aan één of meerdere wezenlijke verbintenissen.

   18.3. Voor de toepassing van art. 18.2 moeten de in de algemene voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen en verplichtingen tot medewerking door de Klant of een door de Klant in te schakelen derde, als wezenlijke verbintenissen worden beschouwd.

   18.4. Ongeacht de wijze van ontbinding van het Contract – gerechtelijk of buitengerechtelijk – kunnen de gevolgen van de ontbinding tussen Partijen uitsluitend uitwerking hebben naar de toekomst toe, en blijven de reeds uitgevoerde of opeisbare verbintenissen in hoofde van Partijen onverkort bestaan (ontbinding ex nunc). Indien bijgevolg Tales Systems CVBA op het moment van de ontbinding overeenkomstig art. 18.2 reeds prestaties aan de Klant heeft geleverd zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp kunnen uitmaken van de ontbinding, tenzij de Klant bewijst dat Tales Systems CVBA in gebreke is gebleven ten aanzien van een wezenlijke deel van die verbintenis. Bedragen die Tales Systems CVBA vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met reeds uitgevoerde en geleverde diensten, blijven onverminderd verschuldigd en worden ingevolge de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

   18.5. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze door elk van de partijen zonder opgave van reden schriftelijk worden opgezegd, met inachtname van de overeengekomen opzeggingstermijn. Indien tussen partijen geen opzegtermijn werd overeengekomen, dient er een redelijke termijn in acht te worden genomen. Deze termijn bedraagt minimaal 3 maanden, doch dient door de opzeggende partij steeds concreet te worden begroot in het licht van de omstandigheden, het belang van de overeenkomst, de reeds verstreken duur en de kosten die een dergelijke opzegging voor Tales Systems CVBA met zich kunnen meebrengen. Partijen zullen ingevolge een opzegging niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden, tenzij één van de partijen tijdens de opzeggingstermijn zich schuldig zou maken aan een wanprestatie overeenkomstig art. 18.2.

   18.6. Indien het Contract is aangegaan voor een jaarlijks hernieuwbare bepaalde termijn is art. 18.5 eveneens van toepassing, met dien verstande dat het Contract telkens slechts opzegbaar is tegen de datum waarop de jaarlijks hernieuwde termijn verstrijkt. Dezelfde opzeggingstermijn als in art. 18.5 is van toepassing.

   18.7. Elke partij kan het Contract zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien de andere partij failliet wordt verklaard, wordt ontbonden en in vereffening wordt gesteld, of kennelijk onvermogend is geworden. Tales Systems CVBA kan ingevolge dergelijke beëindiging nooit tot enige teruggave of -betaling van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden zijn. Ingeval van faillissement, ontbinding en in vereffeningstelling, of kennelijk onvermogen van de Klant vervalt het recht tot gebruik van de aan de Klant geleverde Producten zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang.

   19. OVERMACHT

   19.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen alle tussen partijen overeengekomen garantieverplichtingen, indien die partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, in het bijzonder doch niet beperkt tot: a. natuurrampen; b. epidemieën; c. overmacht in hoofde van een toeleverancier van Tales Systems CVBA d. het niet behoorlijk nakomen van verplichtingen door toeleveranciers waarop Tales Systems CVBA ingevolge uitdrukkelijk verzoek van de Klant een beroep doet; e. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarop Tales Systems CVBA ingevolge uitdrukkelijk verzoek van de Klant een beroep doet; f. overheidsmaatregelen; g. elektriciteitsstoring; h. storing van het internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; i. oorlog en ernstige politieke onrust; j. werkbezetting en staking; k. algemene vervoersproblemen; l. de onbeschikbaarheid van één of meer specifieke personeelsleden.

   19.2. Indien een overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, heeft elke partij het recht om het Contract schriftelijk te beëindigen. Prestaties die door Tales Systems CVBA reeds aan de Klant werden geleverd, zullen in verhouding worden gefactureerd aan de Klant. Voor het overige zullen partijen elkaar niets meer verschuldigd zijn.

   6. GESCHILLEN

   20. VORDERINGEN

   20.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij de eventuele vorderingen die voortvloeien uit het tussen hen gesloten Contract, inclusief het recht op ontbinding uit art. 18.2, slechts kunnen uitoefenen nadat en voor zover zij de andere partij binnen een redelijke termijn per aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot in gebreke hebben gesteld. Voormelde communicatiewijzen betreffen vormvereisten. Deze redelijke termijn kan nooit langer zijn dan 6 maanden na het ontstaan van de geviseerde wanprestatie(s). In zijn ingebrekestelling dient de ene Partij op gemotiveerde en gedetailleerde aan de andere Partij de geviseerde wanprestatie(s) te omschrijven alsook aan de andere partij een laatste respijttermijn toe te kennen m.o.o. het zuiveren van deze wanprestatie(s). Deze respijttermijn dient minstens 4 weken te bedragen, tenzij hiermee elk nut zou worden ontzegd aan de gewenste zuivering van de wanprestatie(s), in welk geval de respijttermijn kan worden ingekort. Bij gebreke aan een tijdige voorafgaande ingebrekestelling of het toekennen van een respijttermijn, komt de desbetreffende contractuele of extracontractuele vordering in rechte te vervallen.

   20.2. Iedere contractuele of extra-contractuele vordering in rechte vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de geviseerde wanprestatie. Indien de wanprestatie duurzaam is, wordt voor de berekening van voormelde termijn rekening gehouden met de aanvang van de wanprestatie.

   20.3. De artikelen 20.1 en 20.2 zijn niet van toepassing op de vorderingen van Tales Systems CVBA tot betaling van verschuldigde en opeisbare bedragen.

   21. VRIJWARING

   21.1. Tales Systems CVBA vrijwaart de Klant tegen elke rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op een beweerde inbreuk door één of meerdere Producten op een recht van die derde, in het bijzonder doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Deze vrijwaring kan uitsluitend door de Klant worden ingeroepen op voorwaarde dat hij Tales Systems CVBA onverwijld en schriftelijk op de hoogte brengt over het bestaan en de inhoud van een dergelijke vordering, en alle eventuele overige voor de Klant beschikbare informatie.

   21.2. De verplichting tot vrijwaring in hoofde van Tales Systems CVBA vervalt indien de inbreuk verband houdt: a. met door de Klant aan Tales Systems CVBA ter beschikking gestelde materialen, gegevens, documentatie, bestanden, enz. ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie in de Producten; b. met wijzigingen die de Klant zonder schriftelijke toestemming van Tales Systems CVBA in Goederen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen.

   21.3. Indien de Klant Tales Systems CVBA in vrijwaring roept heeft Tales Systems CVBA het recht om de leiding van het geding te eisen. De Klant zal desgevallend de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Tales Systems CVBA verlenen om zich in naam van de Klant tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

   21.4. Indien in rechte met kracht van gewijsde vaststaat dat de door Tales Systems CVBA ontwikkelde Producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht, in het bijzonder doch niet beperkt tot een recht van intellectuele eigendom, of indien naar het oordeel van Tales Systems CVBA een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Tales Systems CVBA, indien mogelijk, zorg dragen dat de Klant de geleverde Producten zal kunnen blijven gebruiken, desgevallend d.m.v. vervanging door gelijkwaardige alternatieven. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Tales Systems CVBA is dan uitgesloten.

   21.5. De Klant garandeert dat de aan Tales Systems CVBA overgemaakte databestanden, (tekst, gegevens, databases, beeldmateriaal, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), documentatie of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met als doel het gebruik, de bewerking, de installatie of de incorporatie (bijv. in een website) in te ontwikkelen en/of te leveren Producten, geen rechten van derden rusten, minstens dat de Klant de voorafgaande en schriftelijke toestemming heeft bekomen van deze eventuele derde.

   21.6. De Klant zal Tales Systems CVBA vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens product- of andere aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit Producten, tenzij en voor zover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die Producten. De Klant zal Tales Systems CVBA eveneens vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op een inbreuk op de rechten van een derde, in het bijzonder doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, op wijze zoals bepaald in de artt. 21.1 tot en met 21.2.

   21.7. Op de in deze sectie opgenomen verplichtingen zijn de bepalingen van sectie 22 integraal van toepassing.

   22. AANSPRAKELIJKHEID

   22.1. Voor de toepassing van deze sectie wordt onder ‘directe schade’ begrepen alle bedragen die aan Tales Systems CVBA werden betaald voor de uitvoering van het Contract. Onder ‘indirecte schade’ wordt verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is: elke vorm van gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen, verhoging van algemene kosten, verhoogde personeelskosten, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van vorderingen van afnemers van de Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Tales Systems CVBA aan de Klant gesuggereerde zaken, materialen of programmatuur van derden en schade die verband houdt met de inschakeling door de Klant van door Tales Systems CVBA gesuggereerde leveranciers, schade door verstoring van de planning en verlies van cliënteel, enz

   22.2. De totale aansprakelijkheid van Tales Systems CVBA wegens een toerekenbare zware of lichte contractuele of extra-contractuele tekortkoming, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag van de voor het Contract effectief gefactureerde prijs (excl. BTW). Indien het Contract een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor het Contract bedongen prijs bepaald op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Tales Systems CVBA voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 25.000,00.

   22.3. De aansprakelijkheid van Tales Systems CVBA voor indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ook de aansprakelijkheid van Tales Systems CVBA wegens beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 22.4. De aansprakelijkheid van Tales Systems CVBA voor schade wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nooit meer dan € 100.000,00. 22.5. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Tales Systems CVBA zoals vervat in de artt. 22.1 t.e.m. 22.3, doen geen enkele afbreuk aan alle overige schade- of aansprakelijkheidsbeperkingen op grond van de algemene voorwaarden, in het bijzonder deze desgevallend bepaald in de Bijzondere Contractvoorwaarden. 22.6. De in artikel 22.1 tot en met 22.4 bedoelde uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van een opzettelijke handeling van Tales Systems CVBA.

   23. TOEPASSELIJK RECHT, RECHTSMACHT EN BEVOEGDHEID

   23.1. De overeenkomst(en) tussen Tales Systems CVBA en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

   23.2. Eveneens in het geval van een verzoek tot het toekennen van een voorlopige of bewarende maatregel, al dan niet in kort geding, is art. 23.1 van toepassing, ook indien op grond van de wettelijke bepalingen inzake internationale rechterlijke bevoegdheid zou kunnen worden afgeweken van art. 23.4.

   23.3. Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan een ICT-Mediatie bij Cepina VZW een redelijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met een beweerd niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verbintenis door Tales Systems CVBA of door de Klant. De Klant verplicht er zich om die redenen toe om op eerste schriftelijk verzoek van Tales Systems CVBA deel te nemen aan een ICT-Mediatie overeenkomstig het Informatie en communicatietechnologie (ICT) Mediationreglement van Cepina VZW, met maatschappelijke zetel aan de Stuiversstraat 8 te 1000 Brussel. Een kopie van het Informatie en communicatietechnologie (ICT) Mediationreglement van Cepina VZW kan op eerste verzoek worden bekomen bij Tales Systems CVBA of via www.cepani.be. In de mate waarin Tales Systems CVBA een verzoek tot ICT-Mediatie heeft gericht aan de Klant, zal elke vordering in rechte die ná het verzoek tot mediatie en vóór het einde van de ICT-Mediatie werd ingeleid, geschorst worden tot ná de beëindiging van de ICT-Mediatie.

   23.4. De Belgische hoven en rechtbanken hebben exclusieve rechtsmacht om kennis te nemen van elk geschil tussen de Klant en Tales Systems CVBA m.b.t. het ontstaan, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van het Contract tussen partijen. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn exclusief bevoegd, onverminderd art. 23.5. Deze bevoegdheidsregeling geldt eveneens in het geval van een verzoek tot het toekennen van een voorlopige of bewarende maatregel, al dan niet in kort geding.

   23.5. In afwijking van art. 23.4 kunnen vorderingen met als uitsluitend voorwerp de inning van opeisbare factuurbedragen, naar keuze van Tales Systems CVBA, worden ingeleid voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk óf de rechtbanken die bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil overeenkomstig art. 624 Ger. W.. Voor alle overige vorderingen tussen de betrokken partijen is art. 23.4 van toepassing.

   23.6. Een tussen partijen gevoerde mediatie of gerechtelijke procedure dient steeds in het Nederlands te verlopen. Indien het voeren van een procedure in het Nederlands niet wettelijk toegestaan zou zijn, zal de procedure verlopen in volgende talen (in volgorde van voorkeur): Engels, Frans of de wettelijk bepaalde taal.

    

   © 2012, Tales Systems CVBA