Een toegankelijke website volgens WCAG 2.1 Een kader met richtlijnen voor gebruiksvriendelijke websites

WCAG 2.1 en toegankelijkheid van websites

Het grote kader

Wie bepaalt wat een toegankelijke website is en waar komen die regels vandaan? De organisatie die de spelregels bepaalt is het Word wide Web Consortium (W3C). Dat is een organisatie die de standaarden voor het wereldwijde web ontwerpt, zoals HTML, XHTML, XML, CSS en de Web Content Accessibility Guidelines. Je kan ze beschouwen als de beheerders van het internet. Ze hebben de voorwaarden opgesteld waaraan een toegankelijke website dient te voldoen. Die voorwaarden zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). De leidraad bestaat uit een verzameling richtlijnen voor de toegankelijkheid van web content, gericht op mensen met een beperking. Het volgen van deze richtlijnen maakt content ook toegankelijker voor webbrowsers en apparaten met beperkte functionaliteit zoals mobiele telefoons.

En wat in België?

Europa heeft een richtlijn opgesteld die de toegankelijkheid van websites regelt en deze is op 26 december 2016 van kracht gegaan. Deze richtlijn bepaalt dat de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Onder de definitie van overheidsinstanties valt onder andere de Vlaamse overheid, de lokale overheden, de federale overheid enzovoort. Al deze websites dienen te voldoen aan de richtlijnen van WCAG.

In de praktijk

Er is een overgangsfase voorzien:

  • websites gepubliceerd voor 23 september 2018 moeten vanaf 23 september 2020 voldoen aan de WCAG richtlijnen
  • websites gepubliceerd vanaf 23 september 2018 moeten vanaf 23 september 2019 voldoen aan de WCAG richtlijnen

Korazon heeft de WCAG richtilijnen bestudeerd en op basis daarvan een screening document gemaakt waarmee een website punt per punt wordt afgetoetst aan de WCAG richtlijnen.

gebruiksvriendelijke website met WCAG 2.1

gebruiksvriendelijke website met WCAG 2.1

Toegankelijkheidsverklaring

Naast het voldoen aan de richtlijnen moet elke website ook een toegankelijkheidsverklaring bevatten. Deze legt duidelijk en gedetailleerd uit in welke mate een website voldoet aan de vooropgestelde normen en bevat minstens volgende elementen:

  • een verklaring van de elementen die niet toegankelijk zijn
  • de redenen voor de ontoegankelijkheid
  • eventueel toegankelijke alternatieven voor de ontoegankelijke elementen
  • informatie voer en een link naar het feedbackmechanisme
  • informatie voer en een link naar de klachtenbehandeling binnen de entiteit

 

Philip Vanassche.